2 July 2021
Ieguldījumi
Ziņas un Viedokļi
Ceļā uz ilgtspējīgo nākotni

Ilgtspējas jautājumi kļūst arvien aktuālāki. Bieži vien esam liecinieki tam, ka ilgtspējas problēma būtu jārisina intensīvāk. Dažreiz sekas jau ir redzamas ar neapbruņoti aci. Piemēram, globālā sasilšana vairs nav nekāds teorētisks paradokss. Citos gadījumos sekas vēl nav acīmredzamas, toties droši varam rēķināties ar lielām grūtībām nākotnē. Investīciju jomai ir centrālā loma ilgtspējas veicināšanā.
Viens no investīciju darbības pamatmērķiem ir veicināt kapitāla pārdali starp dažādiem finanšu tirgus dalībniekiem, ieguldot to perspektīvos un sabiedrībai vajadzīgos projektos. Tādēļ ir ļoti būtiski, lai investīcijas tiktu veiktas maksimāli ilgtspējīgos projektos.

Kas ir ilgtspējas faktori?

Veicot ilgtspējīgās investīcijas, būtiska uzmanība tiek pievērsta vides, sabiedrības un pārvaldības (angliski- ESG, Environmental, Social, Governance)  faktoriem. Vides ilgtspēju raksturo lietas, kas galvenokārt ir saistītas ar ekoloģiju un klimata pārmaiņām. Proti, atjaunojamo resursu izmantošana organizācijas darbībā, atkritumu utilizēšana, piegādātāju izvēle atkarībā no to ilgtspējas politikas, kā arī citi aspekti.
Sabiedrības ilgtspējas parametri ir samērā daudz. Populārākie no tiem ir taisnīgs darbinieku atalgojums (ieskaitot papildus labumus, ko darbiniekiem sniedz darba devējs), divdesmit pirmajam gadsimtam atbilstoša darba vide (organizācijas atvērtība dažādu rasu un tautību darbiniekiem, dzimumu vienlīdzība darba vietā u.t.t.), darbinieku iesaiste galvenajos organizācijas procesos, organizācijas attieksme pret klientiem, kā arī organizācijas attieksme pret cilvēktiesību ievērošanas jautājumiem un atbalsts sabiedrībai kopumā.
Pārvaldības Ilgtspējas aspekti ir organizācijas darbībā ieinteresēto pušu interešu ievērošana. Būtiski ir atrast līdzsvaru starp galveno iesaistīto pušu interesēm, nevis rūpēties tikai par to, lai ir apmierinātas kādas grupas finanšu intereses. Tāpat liela loma ir caurspīdīgiem finanšu un grāmatvedības procesiem un interešu konfliktu neesamībai.  Ilgtspējīgās pārvaldības nozīmīga sastāvdaļa ir organizācijas augstākās vadības atalgojuma noteikšanas principi. Arvien biežāk augstākās vadības atalgojums tiek piesaistīts organizācijas ilgtermiņa darbības rādītājiem pretstatā periodiskajiem (piem., ceturkšņa vai gada) finanšu lielumiem.

Cik labi ir ieguldījumu fondu ilgtspējas rādītāji?

Investīciju ilgtspējas salīdzinājumu būtu visvienkāršāk veikt izmantojot jau gatavus aprēķinus. Piemēram, ASV finanšu aģentūra MSCI Inc. ir izstrādājusi ilgtspējas rādītāju novērtēšanas modeli, kas tiek izmantots arī ieguldījumu fondiem. Ilgtspējas rādītāji tiek novērtēti skalā no “CCC” (viszemākais novērtējums) līdz “AAA” (visaugstākais reitings):

Avots: https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings

Populāro pasaules lielāko uzņēmumu akciju ieguldījumu fondu ilgtspēja parasti tiek novērtēta ar “A” atzīmi, kas atbilst vidējā vērtējuma augšējai robežai. Eiro valūtā denominēto obligāciju (ar investīciju reitingu) fondu ilgtspējas novērtējums tipiski tiek lēsts jau nedaudz augstākā “AA” līmenī, kas atbilst ilgtspējas augšējai robežai. Tātad, parasts investors, kas izvēlas savam portfelim pasaules lielāko uzņēmumu akciju fondu un eiro valūtā denominēto investīciju kategorijas obligāciju fondu, var būt drošs, ka ieguldījumi tiks veikti atbilstoši samērā augstiem ilgtspējas standartiem.
Izvēloties kādu specializētu fondu (ar koncentrētiem ieguldījumiem kādā pasaules reģionā vai tautsaimniecības nozarē), ilgtspējas rādītāji gan var būtiski atšķirties. Eiropas lielāko uzņēmumu akciju fondu ilgtspēja parasti ir ļoti laba līmenī (tipiski “AA”) kamēr ASV lielāko uzņēmumu fondi demonstrē zemākus ilgtspējas rādītājus (parasti “BBB”, kas raksturo tikai vidējo sniegumu).

Vai iespējamas 100% ilgtspējīgās investīcijas?

Pamatots lēmums par ilgtspējīgo investīciju fonda izvēli prasa padziļinātu izpratni par ilgtspējas jautājumiem. Jāatzīmē, ka šobrīd 100% ilgtspējīgās investīcijas nav pieejamas plašam investoru lokam. Ir izstrādāti atsevišķi ilgtspējīgo ieguldījumu produktu piedāvājumi, kas paredz dažādus kompromisus. Praksē tas nozīmē to, ka šo investīciju ilgtspējas vērtējums ir atrodams skalas augšējā galā (piemēram, tiem var būt jau augstākminētais “AA” vērtējums). Būtu jāņem vērā, ka turpat atrodas arī vesela virkne citu fondu, kuru nosaukumos nav iekļauts vārds “ilgtspējīgs”. Piemēram, pasaules lielāko uzņēmumu akciju ieguldījumu fondam ar ilgtspējas fokusu var būt tāds pats ilgtspējas vērtējums, kā Eiropas lielāko uzņēmumu akciju fondam bez fokusa uz ilgtspējas jautājumiem.
Tāpat velns slēpjas arī detaļās. Ilustrācijai izskatīsim divas pasaulē labi zināmas kompānijas- Boeing un Airbus. Abām kompānijām ir relatīvi zems ilgtspējas vērtējums jo citu iemeslu starpā šie uzņēmumi ražo dubultā pielietojuma preces (preces tiek izmantotas gan civilajiem, gan militārajiem mērķiem). Šo situāciju sarežģī tas, ka šīs divas kompānijas kopā kontrolē ap 90% no pasaules lidmašīnu ražošanas tirgus. Lidmašīnas tiek darbinātas ar fosilo degvielu, kas atstāj negatīvo ietekmi uz vidi. Transporta un tūrisma nozaru pastāvēšana šobrīd nav iedomājama bez šiem zīmoliem. Tādēļ nebūtu pareizs lēmums apturēt finansējumu šīm kompānijām un izslēgt tās no finanšu indeksu sastāva zemo ilgtspējas rādītāju dēļ. Tā mēs ne tikai paliktu bez lidmašīnām, bet arī uz labu laiku zaudētu cerību tikt pie lidaparātiem, kas neizmanto fosilo enerģiju.

Ko ņemt vērā izvēloties ilgtspējīgo ieguldījumu produktu?

Paredzams, ka ceļš uz ilgtspējīgo nākotni būs loģisku kompromisu pilns. Fondu biržu sarakstos ir daudz uzņēmumu, kas ražo ieročus, piedāvā azartspēles, veic alkohola un tabakas izstrādājumu ražošanu un tirdzniecību. Tāpat ir arī citi uzņēmumi, kuri šobrīd ne līdz galam iekļaujas ilgtspējas filozofijā.  Lielākā vai mazākā mērā, ilgtspējīga domāšana liek tiem pārveidoties un kļūt draudzīgākiem sabiedrībai un videi kopumā. Svarīgi atcerēties, ka izvēloties ieguldījumu produktu, kas tiek pozicionēts kā ilgtspējīgs, būtu jāiedziļinās gan tā ilgtspējas niansēs (jeb piedāvātajā “kompromisā” jo 100% ilgtspējīgie risinājumi nav pieejami parastiem investoriem), gan pievērst pastiprinātu uzmanību kopējām (ieskaitot trešo pušu) komisijas maksām. Nesamērīgi lielas komisijas maksas nav ilgtspējīgas! Noteikti nevajag kautrēties uzdod šos divus jautājumus finanšu partnerim, kas piedāvā šo ilgtspējīgu produktu.

 

Autors: Iļja Arefjevs, Indexo valdes priekšsēdētājs