14 September 2015
Ziņas un Viedokļi
FKTK ir sākusi pārbaudi

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) констатировала резкий рост цены акций Ventspils Nafta, и начала проверку возможности манипулирования рынком или использования внутренней информации.


Ниже – вопросы, заданные FKTK, и полученные ответы.

— Vai FKTK plāno veikt pārbaudi, lai konstatētu, vai tas nebija iekšējas informācijas turētāja (vai saistīto personu) darijumi?

FKTK ir konstatējusi straujo VN akciju cenu pieaugumu biržā un ir sākusi pārbaudi par iespējamu tirgus manipulāciju vai iekšējās informācijas izmantošanu.

— Vai VN, un/vai tas akcionāri Euromin un LNT, nav parkāpuši FITL 59. pantu, kas nosaka: Emitenta pienākums ir izplatīt informāciju šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā par ikvienu citu šajā pantā neminētu notikumu arī tad, ja tas neatbilst šā panta otrajā un trešajā daļā minētajiem kritērijiem, bet var būtiski ietekmēt emitenta finansiālo stāvokli, iespējas veikt noteikta veida komercdarbību vai tā atklāšana var būtiski ietekmēt regulētā tirgū iekļauto emitenta pārvedamo vērtspapīru novērtējumu, tādējādi nodrošinot ieguldītāju aizsardzību vai nevainojamu tirgus darbību.

Šajā gadījumā ir jāņem vērā, ka informācija nav radusies VN iekšienē, bet tā ir sarunu vešana starp diviem VN akcionāriem. FITL neparedz, ka akcionāriem ir jāinformē emitents par savstarpējām sarunām par emitenta akciju iegādi vai pārdošanu. Protams, ir svarīgi, ja emitenta rīcībā nonāk informācija, kas atbilst FITL 85. pantā minētajai iekšējai informācijai, ka emitents nekavējoties rīkojas lai iekšējā informācija tiek atklāta atbilstoši FITL prasībām. Vienlaikus jāatzīmē, ka FITL 85 .panta pirmā daļa nosaka, ka iekšējā informācija ir tāda ar emitentu vai finanšu instrumentiem tieši vai netieši saistīta precīza informācija, kura nav tikusi publiski atklāta un kuras atklāšana būtiski ietekmētu šā emitenta emitēto finanšu instrumentu vai no tiem atvasinātu finanšu instrumentu cenu. Par precīzu uzskatāma tāda informācija, kas norāda uz pastāvošu vai nākotnē iespējamu apstākļu kopumu vai bijušu vai varbūtēju notikumu un ir pietiekami specifiska, lai ļautu izdarīt secinājumus par šā apstākļu kopuma vai notikuma iespējamo ietekmi uz finanšu instrumentu vai no tiem atvasinātu finanšu instrumentu cenām. FKTK ir sākusi pārbaudi, lai novērtētu vai informācija nepārprotami ir uzskatāma par iekšējo informāciju FITL izpratnē, un vai VN ir rīkojusies atbilstoši FITL prasībām.

— Vai brokeru sabiedrība vai banka nav parkapuši FITL 89. pantu, kas nosaka: Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde atturas no darījuma izpildes ieguldītāja uzdevumā, ja rodas aizdomas, ka šis darījums tiek izpildīts, izmantojot iekšējo informāciju vai nolūkā veikt tirgus manipulācijas.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm ir izstrādātas savas iekšējās procedūras, kā tās identificē un novērš tirgus manipulācijas vai iekšējās informācijas izmantošanu darījumos ar finanšu instrumentiem un kā tās informē FKTK par rīkojumiem vai darījumiem, kas rada aizdomas, ka darījums tiek veikts, izmantojot iekšējo informāciju vai nolūkā veikt tirgus manipulācijas. FKTK izvērtēs, vai šajā gadījumā attiecīgo ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestāžu rīcība ir bijusi atbilstoša to iekšējo procedūru un FITL prasībām.