22 May 2023
Ziņas un Viedokļi
Kredītsaistību pārvaldība

Parādu pārvaldība ir būtisks personīgo finanšu aspekts, kas var būtiski ietekmēt indivīda finansiālo veselību un ilgtermiņa stabilitāti. Pieaugot piekļuvei kredītiem un dažādiem finanšu produktiem, indivīdiem ir kļuvis arvien svarīgāk kontrolēt savu parādu un pieņemt apzinātus finanšu lēmumus.

Šīs visaptverošās rokasgrāmatas mērķis ir sniegt Baltijas valstu lasītājiem padziļinātu izpratni par parādu pārvaldību, tostarp budžeta veidošanu, dažādu parādu veidu izpratni, pašreizējās parādu situācijas novērtēšanu un efektīvu atmaksas stratēģiju īstenošanu. Turklāt šī rokasgrāmata aptvers būtiskus ārkārtas fonda veidošanas aspektus, pozitīvas finanšu reputācijas saglabāšanu un dažādu parādu pārvaldības rīku un resursu izmantošanu.

Veicot šajā ceļvedī izklāstītās darbības un stratēģijas, jūs varat kontrolēt savu finansiālo nākotni, strādāt pie tā, lai kļūtu bez parādiem, un sasniegt ilgtermiņa finanšu stabilitāti.

1. Izpratne par parādu

Parādam ir nozīmīga loma personīgajās finansēs, un tas var ietekmēt jūsu finansiālo labklājību gan pozitīvi, gan negatīvi. Lai efektīvi pārvaldītu savu parādu, ir svarīgi izprast dažādus parādu veidus un to, kā tie var ietekmēt jūsu finanšu mērķus. Parādu var plaši iedalīt divos veidos: labs parāds un slikts parāds.

Labs parāds:

Labs parāds parasti ir saistīts ar ieguldījumiem, kuru vērtība laika gaitā var palielināties vai radīt ienākumus. Šie ieguldījumi var veicināt jūsu finansiālo stabilitāti un ilgtermiņa bagātību. Labu parādu piemēri:

  1. Studentu aizdevumi: Naudas aizņemšanās augstākās izglītības finansēšanai var būt gudrs ieguldījums, jo tas var radīt labāk apmaksātas darba iespējas un lielākus mūža ienākumus.
  2. Hipotēkas: Hipotēkas ņemšana, lai iegādātos mājokli, var būt izdevīga, jo tā ļauj jums veidot pašu kapitālu īpašumā, vienlaikus potenciāli gūstot labumu no tā vērtības pieauguma laika gaitā.
  3. Biznesa aizdevumi: Naudas aizņemšanās, lai sāktu vai paplašinātu uzņēmējdarbību, var palīdzēt jums gūt ienākumus un radīt ilgtermiņa finanšu stabilitāti, ja vien bizness ir veiksmīgs.

Slikts parāds:

Slikts parāds ietver naudas aizņemšanos nebūtiskiem izdevumiem vai pirkumiem, kuru vērtība samazinās. Šāda veida parādi var kavēt jūsu finansiālo progresu un izraisīt ilgtermiņa finanšu nestabilitāti. Slikto parādu piemēri ir šādi:

  1. Kredītkaršu parāds: Uzkrājot kredītkaršu parādu diskrecionāriem tēriņiem, piemēram, atvaļinājumiem, luksusa precēm vai pusdienām, var rasties augstas procentu maksas un apgrūtināt jūsu finanšu mērķu sasniegšanu.
  2. Auto aizdevumi dārgiem transportlīdzekļiem: Lai gan auto aizdevumu par saprātīgu cenu, uzticamu transportlīdzekli var uzskatīt par labu parādu, naudas aizņemšanās, lai iegādātos dārgu vai luksusa transportlīdzekli, kas ātri nolietojas, var kaitēt jūsu finansiālajai veselībai.
  3. Patēriņa kredīti ar augstu procentu likmi: aizdevumi ar augstām procentu likmēm nebūtiskiem pirkumiem, piemēram, algas dienas aizdevumiem vai veikala kredītiem, var ātri kļūt nevadāmi un radīt spriedzi jūsu finansēm.

Izprotot atšķirību starp labiem un sliktiem parādiem, jūs varat pieņemt apzinātus lēmumus par aizņemšanos un noteikt prioritāti augstu procentu, nebūtisku parādu atmaksai. Skaidras izpratnes veidošana par jūsu parādiem un to ietekmi uz jūsu finanšu mērķiem ir pirmais solis ceļā uz efektīvu parādu pārvaldību un ilgtermiņa finanšu stabilitāti.

2. Parāda novērtēšana

Lai efektīvi pārvaldītu savu parādu, ir ļoti svarīgi skaidri izprast savu pašreizējo parāda situāciju. Nesamaksāto parādu novērtēšana palīdzēs jums noteikt atmaksas prioritātes, izstrādāt atmaksas stratēģiju un galu galā strādāt pie finanšu stabilitātes. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai novērtētu savu parādu.

Uzskaitiet visus savus parādus

Sāciet, uzskaitot visus savus nenokārtotos parādus, tostarp kredītkartes, aizdevumus, hipotēkas un visas citas finansiālās saistības. Par katru parādu ņemiet vērā šādu informāciju:

  • Kreditors: iestāde vai privātpersona, kurai parāds ir parādā.
  • Pamatsumma: Sākotnējā aizņemtās naudas summa, neskaitot procentus.
  • Procentu likme: procentos izteikta procentos no pamatsummas, ko iekasē procentos, parasti izsaka kā gada likmi.
  • Minimālais ikmēneša maksājums: minimālā summa, kas jums jāmaksā katru mēnesi, lai izvairītos no sodiem vai maksām.

Aprēķiniet savu kopējo parādu

Saskaitiet visu savu parādu pamatsummas, lai noteiktu jūsu kopējo nenokārtoto parādu. Šis numurs sniegs visaptverošu pārskatu par jūsu pašreizējām finansiālajām saistībām.

Piešķiriet prioritāti saviem parādiem

Pārskatiet savu parādu sarakstu un piešķiriet parādu prioritāti, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā procentu likmes, iespējamās nemaksāšanas sekas un tas, vai parāds tiek uzskatīts par labu vai sliktu. Parādiem ar augstām procentu likmēm vai nopietnām sekām par nemaksāšanu parasti būtu jāpiešķir prioritāte. Tomēr, nosakot parādu prioritāti, jums jāņem vērā arī personīgie finanšu mērķi un apstākļi.

Analizējiet savu parāda un ienākumu attiecību

Jūsu parāda un ienākumu attiecība (DTI) ir jūsu ikmēneša parāda maksājumu rādītājs salīdzinājumā ar ikmēneša bruto ienākumiem. Lai aprēķinātu DTI koeficientu, sadaliet kopējos ikmēneša parāda maksājumus ar kopējiem mēneša bruto ienākumiem un reiziniet rezultātu ar 100, lai izteiktu attiecību procentos. Zemāks DTI koeficients norāda uz veselīgāku finansiālo situāciju, savukārt augstāks rādītājs var liecināt, ka jūsu parāds kļūst nepārvaldāms.

Nosaki atmaksas mērķus

Pamatojoties uz jūsu parāda novērtējumu, izvirziet reālus mērķus parādu atmaksai. Šie mērķi var ietvert parādu ar augstiem procentiem atmaksu vispirms, DTI attiecības samazināšanu vai konkrēta laika grafika sasniegšanu bez parādiem. Skaidru atmaksas mērķu noteikšana palīdzēs jums koncentrēties un būt motivētam visā parādu pārvaldības procesā.

3. Budžeta izveide

Labi strukturēts budžets ir veiksmīgas parādu pārvaldības stūrakmens. Izstrādājot reālistisku budžetu un ievērojot to, jūs varat efektīvi pārvaldīt savus izdevumus, piešķirt līdzekļus parādu atmaksai un strādāt, lai sasniegtu savus finanšu mērķus. Tālāk ir sniegts detalizēts ceļvedis par budžeta izveidi, izmantojot Microsoft Excel vai Google izklājlapas.

1. solis: nosakiet savus ienākumu avotus

Sāciet, uzskaitot visus savus ikmēneša ienākumu avotus, piemēram, algu, ārštata ienākumus, īres ienākumus vai valdības pabalstus. Noteikti iekļaujiet arī visus papildu periodisko ienākumu avotus. Ievadiet katru ienākumu avotu atsevišķā rindā un pievienojiet šai summai kolonnu.

2. solis: uzskaitiet fiksētos izdevumus

Fiksētie izdevumi ir regulāras izmaksas, kas katru mēnesi paliek nemainīgas. Kā piemērus var minēt īres vai hipotēkas maksājumus, komunālo pakalpojumu rēķinus, apdrošināšanas prēmijas un aizdevuma maksājumus. Jaunā sadaļā uzskaitiet katru fiksēto izdevumu atsevišķā rindā ar atbilstošu kolonnu summai.

3. solis: piešķiriet līdzekļus mainīgajiem izdevumiem

Mainīgie izdevumi ir izmaksas, kas var mainīties no mēneša uz mēnesi, piemēram, pārtikas preces, transports, izklaide un apģērbs. Piešķiriet daļu no saviem ienākumiem katrai kategorijai, pamatojoties uz vidējiem tēriņiem pēdējos mēnešos. Jūs varat pielāgot šīs summas pēc vajadzības, lai sasniegtu savus finanšu mērķus. Uzskaitiet katru mainīgo izdevumu atsevišķā rindā ar atbilstošo kolonnu summai.

4. solis: atvēliet naudu parādu atmaksai un uzkrājumiem

Veltiet daļu no saviem ienākumiem parādu atmaksai un uzkrājumiem. Tam jāietver minimālie maksājumi par visiem nenokārtotajiem parādiem, kā arī visi papildu līdzekļi, kurus varat piešķirt, lai ātrāk nomaksātu savus parādus. Jums vajadzētu arī noteikt konkrētu summu uzkrājumiem, piemēram, ārkārtas fondam vai ilgtermiņa finanšu mērķiem. Pievienojiet atsevišķas rindas parāda atmaksai un uzkrājumiem ar atbilstošām kolonnām par summu.

5. solis: aprēķiniet savu mēneša pārpalikumu vai deficītu

Atņemiet kopējos izdevumus (fiksētos, mainīgos, parāda atmaksu un ietaupījumus) no kopējiem ienākumiem. Ja rezultāts ir pozitīvs skaitlis, jums ir ikmēneša pārpalikums, ko var novirzīt parāda atmaksai, uzkrājumiem vai citiem finanšu mērķiem. Ja rezultāts ir negatīvs, jums ir mēneša deficīts, kas norāda uz nepieciešamību pielāgot savus tērēšanas paradumus vai palielināt ienākumus.

6. darbība: regulāri pārraugiet un pielāgojiet savu budžetu

Regulāri pārskatiet un atjauniniet savu budžetu, lai ņemtu vērā jebkādas izmaiņas ienākumos vai izdevumos. Analizējiet savus tērēšanas paradumus un meklējiet iespējas samazināt izmaksas vai palielināt savus ienākumus. Konsekventi uzraugot savu budžetu, jūs varat nodrošināt, ka virzāties uz saviem finanšu mērķiem un sekojat līdzi savam parādu pārvaldības plānam.

4. Parādu atmaksas stratēģijas

Izvērtējot savu parādu un izprotot tā ietekmi uz jūsu finansiālo situāciju, ir svarīgi izstrādāt parāda atmaksas stratēģiju, kas pielāgota jūsu vajadzībām un prioritātēm. Efektīvas parādu atmaksas stratēģijas īstenošana var palīdzēt efektīvāk atmaksāt parādus un galu galā sasniegt finansiālo brīvību. Apsveriet šādas parāda atmaksas stratēģijas:

Sniega bumbas metode

Sniega bumbas metode ietver koncentrēšanos uz parāda atmaksu ar mazāko atlikumu, vispirms veicot minimālus maksājumus par pārējo. Kad mazākais parāds ir dzēsts, pārejiet pie nākamā mazākā un tā tālāk. Šī metode nodrošina motivāciju, parādot ātru progresu, un var būt īpaši izdevīga, ja jums ir vairāki mazi parādi, kurus var atmaksāt īsā laika posmā.

Lavīnu metode

Lavīnu metode par prioritāti izvirza parāda atmaksu ar visaugstāko procentu likmi, bet pārējos maksājumus veic minimāli. Šī pieeja samazina laika gaitā samaksātos kopējos procentus un var būt rentablāka stratēģija, it īpaši, ja jums ir parādi ar augstiem procentiem. Tas prasa disciplīnu un pacietību, jo var paiet ilgāks laiks, lai redzētu ievērojamu progresu salīdzinājumā ar sniega bumbas metodi.

Parāda konsolidācija

Parāda konsolidācija ietver vairāku parādsaistību ar augstām procentu likmēm apvienošanu vienā aizdevumā ar zemāku procentu likmi, tādējādi atvieglojot parāda pārvaldīšanu un atmaksu. Šī stratēģija var vienkāršot jūsu parāda atmaksas procesu un, iespējams, samazināt laika gaitā samaksātos kopējos procentus. Tomēr ir svarīgi rūpīgi pārskatīt konsolidācijas aizdevuma nosacījumus un pārliecināties, ka jaunā procentu likme un atmaksas termiņi ir labvēlīgi.

Pielāgots parāda atmaksas plāns

Pamatojoties uz jūsu parāda novērtējumu un personīgajiem finanšu mērķiem, jūs varat izvēlēties izveidot pielāgotu parāda atmaksas plānu, kas apvieno iepriekš minēto stratēģiju elementus. Piemēram, jūs varat izlemt piešķirt prioritāti parādiem ar augstiem procentiem, vienlaikus piešķirot papildu līdzekļus, lai nomaksātu mazākus parādus, kuriem ir būtiskas sekas par nemaksāšanu. Pielāgots plāns var palīdzēt jums risināt jūsu unikālo finansiālo situāciju un panākt stabilu progresu ceļā uz parāda atmaksas mērķiem.

5. Ārkārtas fonda izveide

Ārkārtas fonds ir būtiska stabila finanšu plāna un parādu pārvaldības stratēģijas sastāvdaļa. Tas kalpo kā finanšu drošības tīkls, lai segtu neparedzētus izdevumus, piemēram, medicīniskos rēķinus, automašīnas remontu vai darba zaudēšanu, nepaļaujoties uz kredītkartēm vai aizdevumiem. Ārkārtas fonda izveide un uzturēšana var palīdzēt izvairīties no papildu parāda uzkrāšanās sarežģītos laikos. Tālāk ir norādītas darbības, kas jāveic, lai izveidotu ārkārtas fondu.

1. solis: nosakiet ideālo ārkārtas fonda summu

Centieties ietaupīt vismaz trīs līdz sešu mēnešu dzīvošanas izdevumus savā ārkārtas fondā. Šai summai būtu jāsedz jūsu būtiskie izdevumi, piemēram, mājoklis, komunālie maksājumi, pārtika un parādu maksājumi finanšu krīzes laikā. Jūsu ideālais ārkārtas fonda lielums var atšķirties atkarībā no tādiem faktoriem kā jūsu darba drošība, ģimenes stāvoklis un finansiālās saistības.

2. solis: iestatiet ikmēneša ietaupījuma mērķi

Lai izveidotu savu ārkārtas fondu, iestatiet reālistisku ikmēneša ietaupījumu mērķi, pamatojoties uz jūsu budžetu un finanšu prioritātēm. Šim mērķim jābūt sasniedzamam, neapdraudot jūsu būtiskos izdevumus vai parādu atmaksas plānus. Regulāri novērtējiet un pielāgojiet savu uzkrājumu mērķi pēc vajadzības, lai sekotu līdzi saviem finanšu mērķiem.

3. solis: izvēlieties drošu un pieejamu krājkontu

Izvēlieties krājkontu ar zemu risku, piemēram, krājkontu ar augstu ienesīgumu vai naudas tirgus kontu, lai saglabātu savu ārkārtas fondu. Kontam jābūt viegli pieejamam ārkārtas gadījumos, taču tam jābūt nodalītam no ikdienas tēriņu kontiem, lai izvairītos no nevajadzīgas izņemšanas. Meklējiet kontus, kas piedāvā konkurētspējīgu procentu likmi, lai palīdzētu jūsu uzkrājumiem laika gaitā augt.

4. solis: automatizējiet savus ietaupījumus

Lai nodrošinātu konsekvenci ārkārtas fonda veidošanā, automatizējiet savus uzkrājumus, izveidojot periodisku ikmēneša pārskaitījumu no sava norēķinu konta uz ārkārtas fonda krājkontu. Šī automātiskā pārsūtīšana palīdzēs jums noteikt ārkārtas fonda prioritātes un padarīt taupīšanu par bezrūpīgu procesu.

5. solis: pēc vajadzības pielāgojiet savu ārkārtas fondu

Attīstoties jūsu finansiālajai situācijai un vajadzībām, attiecīgi pielāgojiet savu ārkārtas fondu. Piemēram, ja jūsu ikmēneša izdevumi palielinās sakarā ar izmaiņām jūsu ģimenē vai dzīves situācijā, apsveriet iespēju palielināt ārkārtas fonda lielumu, lai saglabātu atbilstošu segumu.

6. Pozitīvas finansiālās reputācijas saglabāšana

Baltijas valstīs, lai gan nav kredītreitingu, pozitīvas finanšu reputācijas saglabāšana ir būtiska, lai nodrošinātu izdevīgus aizdevuma nosacījumus, vienotos par zemākām procentu likmēm un piekļūtu finanšu pakalpojumiem. Spēcīga finanšu reputācija var būt nenovērtējams aktīvs jūsu parāda pārvaldīšanā un ilgtermiņa finanšu stabilitātes sasniegšanā. Šeit ir daži padomi, kā saglabāt pozitīvu finanšu reputāciju:

1. Apmaksājiet rēķinus savlaicīgi

Pastāvīga rēķinu apmaksa, piemēram, īres, komunālo pakalpojumu un aizdevuma maksājumi, savlaicīgi parāda finansiālo atbildību un uzticamību. Savlaicīgu maksājumu uzskaite var palīdzēt veidot uzticību finanšu iestādēm un kreditoriem, kas var nodrošināt labākus aizdevumu piedāvājumus vai zemākas procentu likmes.

2. Kontrolējiet parāda līmeni

Lai nodrošinātu pozitīvu finanšu reputāciju, ir ļoti svarīgi saglabāt pārvaldāmu parādu līmeni attiecībā pret jūsu ienākumiem. Izvairieties no pārmērīgu parādu uzņemšanās un par prioritāti nomaksājiet nebūtiskus parādus ar augstiem procentiem, lai samazinātu savas vispārējās finansiālās saistības. Veselīga parāda un ienākumu attiecība norāda kreditoriem, ka esat zema riska aizņēmējs, kas var novest pie labākiem kreditēšanas nosacījumiem.

3. Saglabāt stabilu nodarbinātības vēsturi

Stabila nodarbinātības vēsture norāda uz finanšu stabilitāti un konsekventu ienākumu avotu, kas ir būtisks faktors kreditoriem, novērtējot jūsu kredītspēju. Centieties saglabāt stabilu darbu vai konsekventus ārštata ienākumus, lai parādītu savu spēju izpildīt finansiālās saistības.

4. Izvairieties no overdraftiem un nokavējuma naudas

Regulāra bankas konta pārtērēšana vai nokavējuma nauda var liecināt par sliktām naudas pārvaldības prasmēm un negatīvi ietekmēt jūsu finansiālo reputāciju. Rūpīgi pārraugiet sava konta atlikumus un budžetu, lai izvairītos no overdraftiem un nodrošinātu, ka varat segt visus savus izdevumus.

5. Veidojiet un uzturiet ciešas attiecības ar finanšu iestādēm

Ciešu attiecību nodibināšana un uzturēšana ar finanšu iestādēm, piemēram, bankām un krājaizdevu sabiedrībām, var uzlabot jūsu finansiālo reputāciju. Regulāri sazinieties ar saviem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, nekavējoties novērsiet visas bažas un parādiet savu apņemšanos uzņemties finansiālu atbildību.

6. Regulāri pārskatiet savu finansiālo stāvokli

Nepārtraukti pārraugiet savu finansiālo stāvokli, tostarp ienākumus, izdevumus, parādus un ietaupījumus, lai noteiktu jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, un pēc vajadzības pielāgojiet savu finanšu plānu. Regulāra finansiālā stāvokļa pārskatīšana palīdzēs jums sekot līdzi savam parādu pārvaldības plānam un nodrošināt, ka strādājat, lai sasniegtu savus finanšu mērķus.

7. Parādu pārvaldības instrumenti un resursi

Lai efektīvi pārvaldītu savu parādu, ir nepieciešama konsekventa jūsu finanšu plāna uzraudzība un pielāgošana. Dažādi rīki un resursi var palīdzēt vienkāršot procesu un sniegt vērtīgu ieskatu jūsu finansiālajā situācijā. Šeit ir daži noderīgi parādu pārvaldības rīki un resursi, kas var palīdzēt jums sekot līdzi parāda atmaksas plānam:

1. Microsoft Excel vai Google izklājlapas

Kā minēts 3. sadaļā, Microsoft Excel vai Google izklājlapas var būt efektīvi rīki budžeta izveidei un uzturēšanai, izdevumu izsekošanai un parāda atmaksas progresa uzraudzībai. Šīs izklājlapu lietojumprogrammas ļauj izveidot pielāgotas formulas, diagrammas un grafikus, lai vizualizētu finanšu datus un pieņemtu pārdomātus lēmumus.

2. Tiešsaistes parādu atmaksas kalkulatori

Parāda atmaksas kalkulatori var palīdzēt jums izprast dažādu atmaksas stratēģiju, piemēram, sniega bumbas vai lavīnas metodes, ietekmi uz parāda atmaksas grafiku un kopējiem samaksātajiem procentiem. Ievadot informāciju par parādu, tostarp pamatsummu, procentu likmi un minimālo ikmēneša maksājumu, šie kalkulatori var novērtēt laiku, kas būs nepieciešams, lai atmaksātu parādu dažādos scenārijos.

3. Finanšu emuāri un tīmekļa vietnes

Daudzi finanšu emuāri un vietnes piedāvā vērtīgas atziņas, padomus un resursus parādu pārvaldībai. Šie avoti var sniegt norādījumus par budžeta plānošanu, parādu atmaksas stratēģijām un personīgo finanšu paraugpraksi. Noteikti meklējiet baltijas valstīm pielāgotu informāciju par konkrētiem reģioniem, lai nodrošinātu, ka padoms atbilst jūsu situācijai.

4. Finanšu grāmatas un aplādes

Izglītības resursi, piemēram, grāmatas un aplādes, var palīdzēt padziļināt izpratni par personīgajām finansēm un parādu pārvaldību. Meklējiet resursus, kas vērsti uz finanšu paradumu veidošanu, parādu samazināšanu un pozitīvas finanšu reputācijas saglabāšanu.

5. Vietējie finanšu konsultanti un konsultanti

Meklējot profesionāla finanšu konsultanta vai konsultanta norādījumus, var sniegt personalizētu atbalstu un padomus, kā pārvaldīt savu parādu. Šie speciālisti var palīdzēt jums izstrādāt pielāgotu parādu pārvaldības plānu, identificēt iespējamās nepilnības un piedāvāt atbalstu visā parāda atmaksas procesā. Pārliecinieties, ka esat izvēlējies cienījamu un pieredzējušu profesionāli, kas pārzina finanšu ainavu Baltijas valstīs.

6. Kopienas finanšu izglītības programmas

Daudzas vietējās organizācijas un bezpeļņas organizācijas piedāvā finanšu izglītības programmas, kas aptver tādas tēmas kā budžeta plānošana, parādu pārvaldība un finanšu plānošana. Šīs programmas var sniegt vērtīgus resursus un atbalstu, lai palīdzētu jums orientēties parāda atmaksas ceļā. Pārbaudiet, vai jūsu vietējā kopienā nav programmu, kas ir pielāgotas Baltijas valstu īpašajām vajadzībām un noteikumiem.

Secinājums

Parādu pārvaldība ir būtisks personīgo finanšu aspekts, kas būtiski ietekmē jūsu finansiālo labklājību un ilgtermiņa stabilitāti. Izprotot dažādus parādu veidus, novērtējot savu pašreizējo parādu situāciju un īstenojot efektīvas atmaksas stratēģijas, jūs varat kontrolēt savu finansiālo nākotni un strādāt pie tā, lai kļūtu bez parādiem.

Izmantojot tādus rīkus kā Microsoft Excel vai Google izklājlapas budžeta veidošanai un izdevumu izsekošanai, kā arī dažādu parādu pārvaldības resursu izmantošana var palīdzēt jums sekot līdzi saviem finanšu mērķiem. Ārkārtas fonda izveide un pozitīvas finanšu reputācijas uzturēšana ir būtiskas veiksmīga parādu pārvaldības plāna sastāvdaļas Baltijas valstīs, kur kredītreitingi netiek izmantoti.

Konsekventi uzraugot savu finansiālo situāciju un pēc vajadzības pielāgojot savu parādu pārvaldības plānu, jūs varat sasniegt finanšu stabilitāti un nodrošināt gaišāku finansiālo nākotni sev un savai ģimenei.

 

Autors: Nauris Krūmiņš, Personīgais blogs
Swedbank Risku analītiķis, investīciju blogeris un Microsoft Excel & Power BI konsultants.